Welcome

News News
« Back
Voditelj laboratorija
Dr. sc.
Grubišić Leon

akvakultura, nove vrste u marikulturi, reprodukcija riba, krioprezervacija gameta

Laboratorij za akvakulturu; leon@izor.hr; 021 408 044