Korisnik

 
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
OD 1.1.2014. DO 31.12.2014. GODINE
 
 
Red br.
Predmet ugovora
Evidencijski broj nabave i broj objave
Vrsta provedenog postupka javne nabave
Iznos sklopljenog Ugovora ili OS (uključujući ugovor o JN temeljem OS)
Datum sklapanja
Rok na koji je sklopljen
Naziv ponuditelja s kojim je ugovor sklopljen
Konačni datum izvršenja ugovora (isporuka robe, usluga i izvođenja radova)
Konačno isplaćeni iznos temeljem ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a)
Obrazloženje za prekoračenje isplaćenog iznosa
1.
Nabava euro loživog ulja ekstra lakog i eurodizela BS plavog
2014/S 002-0023447
Otvoreni postupak
1.142.640,00 bez PDV-a
20.06.2014.
1 godina
INA industrija nafte d.d., Zagreb
 
 
 
2.
Elektronski mikroskop
 
Objava prema PRAG-u
1.379.442,34 bez PDV-a
17.10.2014.
 
Mikrolux d.o.o. Zaprešić
 
1.379.442,34 kn
 
3.
Nabava kemikalija za znanstvenoistraživačke laboratorije
2014/S 002-0044594
Otvoreni postupak
35.813,93
 
270.501,00
159.354,00
 
80.948,50
 
 
48.844,06
01.12.2014.
 
01.12.2014.
01.12.2014.
 
01.12.2014.
 
 
01.12.2014.
 
1 godina
 
1 godina
1 godina
 
1 godina
 
 
1 godina
RU-VE d.o.o., Sv. Nedelja
KEFO d.o.o., Sisak
INEL med.tehnika d.o.o. Zagreb
KUNA CORPORATION d.o.o, Kraljevac na Sutli
MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sv. Nedelja
 
 
 
4.
Oprema za lančanu reakciju s polimerazom u realnom vremenu
2014/S 002-0047961
Otvoreni postupak
255.146,48 kn bez PDV-a
08.12.2014
 
MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
Sveta Nedelja
 
255.146,48 kn