Korisnik

Laboratorij za mikrobiologiju Laboratorij za mikrobiologiju

U okviru Laboratorija za mikrobiologiju provode se istraživanja ekologije morskih mikroorganizama (virusi, bakterije, cijanobakterije, heterotrofni nanoplankton), kao i istraživanja alohtonih mikroorganizama koji iz različitih izvora dospijevaju u morski okoliš.

Područje ekologije morskih mikroorganizama obuhvaća istraživanja strukture mikrobnih zajednica (sastav, brojnost, biomasa, proizvodnja i aktivnost), te uloge mikrobne hranidbene mreže u protoku tvari i energije kroz pelagički ekosustav. S obzirom na značaj bakterija u biogeokemijskim procesima u moru, u posljednje se vrijeme istraživanja brojnosti i biomase bakterija provode i u sedimentu.

U okviru problematike alohtonih mikroorganizama, provode se istraživanja prisutnosti indikatora fekalnog onečišćenja u morskoj vodi i organizmima (posebice školjkašima), a povremeno i nekih skupina patogenih mikroorganizama. Rezultati ovih istraživanja neophodni su za procjenu sanitarne kakvoće mora i morskih organizama i potencijalnih rizika za ljudsko zdravlje. Također se provode istraživanja preživljavanja mikroorganizama u morskom okolišu, te brzine njihovog koncentriranja u školjkašima u različitim ekološkim uvjetima u okolišu. U okviru ove problematike, Laboratorij za mikrobiologiju organizira nacionalne i međunarodne radionice vezane za uvođenje novih metoda i obučavanje u njihovoj primjeni.

Laboratorij za mikrobiologiju je ovlašteni znanstveni laboratorij za ispitivanje i ocjenjivanje kakvoće voda, prema riješenju Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, Uprave gospodarenja vodama (KLASA: UP/Io-034-04/08-01/16; URBROJ: 538-10/1-4-64-08/6; od 10. prosinca 2008).