Korisnik

Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju

U laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju  se  ispituju biogeokemijski procesi i ciklusi različitih elemenata u vodenom i stupcu i sedimentu Jadranskog mora. Terenska istraživanja se provode na područjima različitog trofičkog statusa (ušća, estuariji, zaljevi, otvoreno more, uzgajališta ribe) s ciljem uočavanja eventualnih promjena nastalih pod utjecajem antropogenih ili klimatskih čimbenika.

Proučava se stanje kemijskih parametara u morskoj vodi, sedimentu i organizmima (alge, školjkaši, ribe). Mjerenja u uzorcima morske vode uključuju pH vrijednost, sadržaj otopljenog kisika, koncentracije otopljenih anorganskih oblika hranjivih soli (nitrata, nitrita, amonijaka, ortofosfata, silikata) kao i organskog fosfora i dušika. U sedimentu se ispituje: redoks potencijal, granulometrijski sastav, sadržaj karbonata, organske tvari, organskog ugljika, ukupnog dušika, specijacija oblika fosfora te koncentracije teških metala i organskih zagađivala koje se određuju i u organizmima. Laboratorij je opremljen nizom uređaja; fotoelektrični kolorimetar (AA3 Seal Analytical), spektrofotometar (Shimadzu UV Mini 1240), atomski apsorpcijski spektrometar  (Perkin Elmer AS 800), plinski kromatograf GC (Agilent 6890), pehametri (Mettler Toledo, Sartorius), analitičke vage (Mettler-Toledo), deionizator (Millipore Synergy), destilator (Inko), laboratorijski sušionici i peći za žarenje.

Djelatnici Laboratorija (3 viša znanstvena suradnika, 3 asistenta i 5 stručnih suradnika) sudjeluju u temeljnim istraživačkim znanstvenim programima i projektima, u izradi stručnih i primijenjenih studija (utjecaja na okoliš, praćenja stanja uzgajališta riba), međunarodnim programima IOR-a kao i u nastavnoj djelatnosti na dodiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima Sveučilišta u Splitu.