Korisnik

Javna nabava Javna nabava

Objava

Na temelju članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16)
Institut za oceanografiju i ribarstvo izjavljuje da je u sukobu interesa sa gospodarskim subjektima:
Sveučilište u Splitu – Ekonomski fakultet
Tommy d.o.o., Split