Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

List of Institute's recent projects

Activities Activities
« Back

03. travnja 2020.

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor


- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u  Laboratoriju za fiziku mora;

- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za mikrobiologiju.

Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17.) i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo (www.izor.hr).

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, opis znanstvene i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova.

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Instituta www.izor.hr u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za fiziku mora izabrana je dr.sc. Gordane Beg Paklar.

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologije, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za mikrobiologiju izabran je dr.sc. Slaven Jozić.

 

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Station Institute Station Institute