Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

List of Institute's recent projects

Activities Activities
« Back

21. veljače 2020.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ


za zapošljavanje

-doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne prirodne znanosti za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom rada s molekularnim metodama u laboratoriju.
Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij.

Prijavi na natječaj se prilaže:
 - životopis;
 - preslika diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju biologije ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
- službeni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
- najmanje dva relevantna pisma potpore.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30
dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

 - u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih i anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru izabrana Iva Stojan.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

 

Station Institute Station Institute