Korisnik

Laboratorij za akvakulturu Laboratorij za akvakulturu

U okviru  Laboratorija za akvakulturu dio istraživanja usmjeren je na problematiku uvođenja novih vrsta u marikulturu s naglaskom na visoko vrijedne vrste: zubatac krunaš (Dentex gibbosus) i škrpina (Scorpaena scrofa). Određen je način prikupljanja matičnih jedinki, njihova prilagodljivost na uvjete zatočeništva i hranjenja.Biotehnološka istraživanja se zasnivaju na pokusima mogućnosti krioprezervacije riblje mliječi, te proizvodnje poliploidnog, jednospolnog ili sterilnog nasadnog materijala.

Istraživanjima je  obuhvaćen i uzgoj tuna (Thunnus thynnus)  temeljen na ribolovu. Uzimajući u obzir ekonomsku vrijednost tune i utjecaja koji na njih može imati nekvalitetna ishrana, posebno je važno da se pri nabavi smrznute hrane provjerava njena ispravnost obzirom na sadržaj hlapivih amina. Metodom vizualnog opažanja vrši se procjena utjecaja uzgajališta tuna, bijele ribe i školjkaša na prirodne populacije riba koje obitavaju u samoj blizini. Ispituje se prostorna i vremenska distribucija prirodnih populacija, njezina bioraznolikost te biometrija i uspoređuje sa staništima van utjecaja uzgajališta.U tijeku su i populacijsko–genetska je istraživanje mikrosatelita populacija divlje i uzgojene komarče.

 Laboratorij provodi istraživanja bolesti morskih organizama, s naglaskom na nametničke bolesti riba i školjkaša u akvakulturi, posebice onih zoonotičkih osobitosti (Anisakis spp., Cryptosporidium spp.). Pristup istraživanju je holistički i uključuje osnovnu mikroskopsku identifikaciju nametnika (svijetlosna i transmisijska elektronska mikroskopija), molekularnu identifikaciju i filogeniju nametnika (markeri COX, ITS, rDNA), odnosno dokazivanje patoloških promjena induciranih u domaćina (klasična histologija, IHC, IF). Kako bi upotpunili sliku djelovanja uzročnika bolesti na domaćina u osjetljivom sustavu uzgoja u akvakulturi, pokrenuli smo istraživanja funkcionalne genomike riba, s naglaskom na ekspresiju gena uključenih u imunosne reakcije (citokini, Toll-like receptori, lizozim) kao i gena indikatora stresa (qPCR, microarray). 

Jedna od djelatnosti Laboratorija za akvakulturu je i matematičko modeliranje utjecaja uzgajališta riba na okoliš. Tako su izrađena dva računalna programa (TunaMod i AquaKult) koji služe pri izradi studija utjecaja na okoliš uzgajališta tuna te komarče i lubina.